V oblasti Compliance sa spojili vnútorné pravidlá UNIQA GSC so zákonnými požiadavkami slovenského právneho
poriadku, dohľad nad ich dodržiavaním, ako aj etické princípy našej spoločnosti. Kódex správania tvoria základné
etické hodnoty a pravidlá, ktoré platia pre všetkých zamestnancov UNIQA GSC.